logo_ecomania

Mlvdburg

Nieuws

 

In aanbouw

 

­

Momenteel wordt er gewerkt aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat nog niet alle onderdelen goed functioneren

 

 

­

rotated_logo_ecomania

Sea Attack

 

In één nacht veranderde 175.000 hectare land in een dodenwereld van 175.000 hectare zee.
De overstromingen zetten grote delen van Zuid-Holland, Zeeland, West-Vlaanderen en Noord-Brabant onder water.
Het water stroomde aan de noordkant van Dordrecht binnen. In Rotterdam werd een recordwaterhoogte gemeld.
Ook Zuid-Holland tussen Rotterdam en Leiden werd bedreigd; een dijkdoorbraak van Schielands Hoge Zeedijk bij Nieuwerkerk aan den IJssel werd echter voorkomen.
De plaats Tiengemeten is onder water verdwenen

Brabantse wal

 

De ondergrond van de Brabantse Wal bestaat in hoofdzaak uit zandige afzettingen met plaatselijk kleilagen die tussen 1,6 en 2 miljoen jaar geleden gevormd zijn in het toenmalige mondingsgebied van Rijn en Maas.
Op de hoge kant van de Wal liggen zandverstuivingen die veelal bebost zijn.
De steilrand van de Brabantse Wal overbrugt het hoogteverschil, dat oploopt, tussen de laaggelegen zeeklei van de polders en de hogere zandgronden.
De steilrand is gevormd door erosie van de Schelde. Restanten van deze oude rivierlopen bevinden zich in de polders.
In het landschap zijn ze niet meer zichtbaar omdat ze zijn afgedekt door een pakket zand en klei met tussenliggende veenlagen.
Deze afzettingen zijn in de jongste geologische ontstaan onder invloed van de sterk stijgende zeespiegel.
Het samenspel van verschillende geologische processen die lang geleden in het grensgebied van Zeeland en Brabant actief waren, heeft ertoe geleid dat rond de Brabantse Wal op korte afstand van elkaar geheel verschillende typen landschap ontstaan zijn.
In geologisch opzicht is de Brabantse Wal een uniek element in het Nederlandse landschap.

Sint Elisabethsvloed ramp

 

De Biesbosch ontstond door een samenspel tussen water, natuur en mensenhanden.

In dit ontoegankelijke gebied - een mooie schuilplaats tijdens de oorlog - verdienden griendhakkers, rietsnijders, biezenvlechters, jagers, eendenkooikers en boeren op afgelegen boerderijen een karige boterham.

Na 1970 verdween deze eeuwenoude cultuur door het wegvallen van de getijden. De natuur kreeg vrij spel en enkele polders werden ingericht als drinkwaterbekken. De Grote of Zuid-Hollandse Waard was in de Middeleeuwen een welvarende streek waar landbouw, fruitteelt, en turf- en zoutwinning de voornaamste middelen van bestaan waren. Het gebied moet er ongeveer hebben uitgezien als de Krimpenerwaard of de Alblasserwaard in de negentiende eeuw: met veel water, boerendorpjes langs de rivierdijken en langs de ontginningspaden in de polder, maar ook met hier en daar een kasteel.

In één nacht, van 11 op 12 november 1421 veranderde de Sint Elisabethsvloed dit gebied in een binnenzee van 30.000 ha.
De reeds anderhalve eeuw oude, omringende dijk brak door in het zuidwesten, ongeveer waar nu de Moerdijkbruggen liggen, op diverse plaatsen.
Als gevolg van deze overstroming verdwenen naar schatting zestien dorpen van de landkaart.

Geholpen door latere dijkdoorbraken bij Werkendam kon het rivierwater een kortere weg naar zee zoeken. Het zoute water werd naar zee teruggedrongen en veranderde het gebied in een zoetwatergetijdengebied, het enige in Europa.

Doordat na de Sint Elisabethsvloed zee en rivier veel klei- en zanddeeltjes aanvoerden, kwam het onder water gelegen land geleidelijk steeds hoger te liggen.
Op een gegeven moment kwam er land bij eb droog te staan.
Daarmee ontstonden groeimogelijkheden voor planten. Als eerste groeiden er biezen.
De oor-spronkelijke naam Bergsche Veld werd niet meer gebruikt, in de volksmond werd de naam:
'Biesbosch' (bos van biezen).

De Schenge

 

De Schenge is een voormalige zeearm, die het eiland Wolphaartsdijk scheidde van de kern van Zuid-Beveland.
Deze zeearm was van groot belang voor de scheepvaart vanuit Goes.
Door de afdamming van de Schenge, bij de aanleg van de Wilhelminapolder, verdwijnen de getijdenstromen, en voltrekt de aanslibbing zich in hoog tempo.
Van de zeearm de Schenge blijven twee restgeulen over: de Westerschenge en de Oosterschenge. De Westerschenge is smal en ligt sterk geïsoleerd in het grootschalige polderland.
De restgeul vande Oosterschenge is omvangrijker en wordt omzoomd door laagliggende weilanden.

Heggengebied

 

Het heggengebied is een beschermd natuurgebied (800jaar oud) dat bij de ruilverkaveling gespaard is gebleven. De hollebollige weilanden zijn ontstaan omdat het veen in de middeleeuwen is vergraven. Dit veen werd gebruik als brandstof en er werd zout uit gewonnen. Na het vergraven werd de grond niet geëgaliseerd. Op de smalle weitjes bij het gebied graasden vroeger runderen. De heggen werden aangeplant als ondoordringbare afscheiding voor het vee. Die oude functie wil Natuurmonumenten weer herstellen. Er moet weer een dichte haag ontstaan van meidoorns, koebraam, hondsroos en vlier, deze biedt dan een grote rijkdom aan planten en vogels.

Groeve kasteel oost

 

Op deze plaats is in het verleden kalk gewonnen. De Kalksteen werd al voor de komst van de Romeinen gebruikt voor het bemesten (mergelen) van akkers en weilanden. Vanaf de Romeinse tijd werd deze kalksteen gebrand en gebruikt als metsel- en pleisterkalk. Door de vroegere winning van de kalksteen is hier een mooie doorsnede van de ondergrond te zien.

In het Boven-Krijt (80 tot 65 miljoen jaar geleden) was heel Zuid-Limburg overstroomd door de “Krijtzee”. In deze tropische zee leefden veel planten en dieren die nu uitgestorven zijn. De Groeve bestaat uit ontelbare skeletten van kleine planten en dieren uit deze zee, maar In deze krijtzee leefden daarnaast ook grotere dieren.

Groeve Keutenberg

 

Op deze plaats is in het verleden kalk gewonnen. De Kalksteen werd al voor de komst van de Romeinen gebruikt voor het bemesten (mergelen) van akkers en weilanden. Vanaf de Romeinse tijd werd deze kalksteen gebrand en gebruikt als metsel- en pleisterkalk. Door de vroegere winning van de kalksteen is hier een mooie doorsnede van de ondergrond te zien.

In het Boven-Krijt (80 tot 65 miljoen jaar geleden) was heel Zuid-Limburg overstroomd door de “Krijtzee”. In deze tropische zee leefden veel planten en dieren die nu uitgestorven zijn. De Groeve bestaat uit ontelbare skeletten van kleine planten en dieren uit deze zee, maar In deze krijtzee leefden daarnaast ook grotere dieren.